[:en]

terms
1. It is forbidden to approach Zorb / water roller without the instructor.
2. All on-site instructor’s orders should be executed unconditionally and immediately.
3. people with below illnesses are not allowed to use zorb / water roller:
— Рeart failure;
— Epilepsy;
— Вiabetes;
— Osteoporosis;
as well as other diseases which may lead to complications or injury.
4. Zorbing is not allowed for persons in a condition of alcoholic or narcotic intoxication;
5. Zorbing can cause injury in case of:
— Failure of instructor’s guidance;
— When trying to rolldown the mountain independently (without instructors);
— When you try to change the position of the body fixing during the rolldown;
— When you try to get out of zorb / water roller on your own;
— When piercing and cutting items (jewelry, keys, shoes with heels) were not taken away at the start.
6. Persons who interfere the rolldown on the launch pad, slope of the hill or the finish, thereby provoking zorbonaut a threat to health, are to remove immediately from the site, and will be not allowed to zorbs in the future.
7. One zorbonaut’s allowed maximal weight — 100 kg.
8. The instructor shall not be liable in the following cases:
— Getting your own fault injury;
— Failure of instructor’s guidance that resulted in injury;
— Hiding any previously received and untreated injuries and diseases that may adversely affect your health.
When deciding to do zorbing, you take responsibility for your health.With the above warning read, I confirm that I use zorb / water roller voluntarily and take responsibility for my own

[:ru]

terms
1. Запрещается подходить к зорбу/ водному шару без инструктора.
2. Все распоряжения инструктора на площадке выполняются безоговорочно и немедленно.
3. В зорб / водный шар не допускаются люди со следующими болезнями:
— сердечная недостаточность;
— эпилепсия;
— сахарный диабет;
— остеопороз;
а также иными заболеваниям или не вылеченными болезнями, которые могут повлечь за собой осложнения или травмы.
4. К зорбингу не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
5. Зорбинг может привести к травмам в случаях:
— невыполнения указаний инструктора;
— при попытке самостоятельно (без инструкторов) спуститься в снаряде с горы;
— при попытке изменить положение фиксации тела во время спуска;
— при попытке выбраться из зорба / водного шара самостоятельно;
— при не снятых на старте колющих и режущих предметов (украшения, ключи, обувь на каблуках).
6. Лица, создающие помехи на стартовой площадке, склоне или финише, провоцируя тем самым угрозу здоровью зорбонавта, немедленно удаляются с площадки и в дальнейшем к катанию не допускаются.
7. Ограничение по весу зорбонавта — 100 кг.
8. Инструктор не несет ответственности в случаях:
— получения вами травмы по собственной вине;
— невыполнения указаний инструктора, повлекших за собой травму;
— сокрытия вами каких-либо ранее полученных и незалеченных травм и болезней, которые могут негативно отразиться на вашем здоровье.
Принимая решение заняться зорбингом, вы берете на себя ответственность за свое здоровье
С предупреждением ознакомился, пользуюсь зорбом / водным шаром добровольно, беру на себя ответственность за свое здоровье.

[:lv]terms

 1. Aizliegts tuvoties zorbam bez instruktora!
 2. Visi instruktora norādījumi ir izpildāmi nekavējoties un bez iebildumiem!
 3. Zorba iekšpusē nav atļauts atrasties cilvēkiem ar sekojošajām slimībām: sirds nepietiekamība, epilepsija, cukura diabēts, osteoporoze, ka arī citām slimībām, ja zorbinga ietekmē var rasties slimības saasinājumus vai gūtas traumas.
 4. Zorbam netiek pielaisti cilvēki alkohola vai narkotisko vielu reibumā;
 5. Zorbings var izraisīt traumas šādos gadījumos:
 • netiek pildīti instruktora norādījumi;
 • mēģinājums patstāvīgi (bez instruktora) nolaisties zorbā / ūdens bumbā no kalna;
 • mēģinājums izmainīt fiksēto ķermeņa stāvokli nolaišanās laikā;
 • mēģinājums patstāvīgi (bez instruktora) tikt ārā no zorba / ūdens bumbas;
 • Zorbonauts pirms starta nav atbrīvojies no asiem priekšmetiem (rotaslietas, atslēgas, apavi ar augstiem papēžiem).
 1. Personas, kas rada problēmas zorbinga zonā, tā apdraudot zorbonautu veselību un dzīvību, nekavējoties tiek aizvestas no zonas un turpmāk pie izklaides netiek pielaistas.
 2. Zorbonauta svara ierobežojums — 100 kg.
 3. Instruktors nav atbildīgs, ja persona:
 • gūst traumu savas vainas dēļ;
 • neizpilda instruktora norādījumus, tādējādi gūstot traumu;
 • Neinformē instruktoru par agrāk iegūtām traumām vai slimībām, tā nodarot kaitējumu savai veselībai.

Pieņemot lēmumu nodarboties ar zorbingu, Jūs uzņematies atbildību par savu veselību.

Ar noteikumiem esmu iepazinies, izmantoju zorbu brīvprātīgi, uzņemos atbildību par savu veselību.[:]

Закрыть меню